या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


________________

११८) शरीरसंबंधाभपराधांचेवावीन. चोरी) मुलावहिन व मुली १६ वर्षांहून कमी वय आहे तसेच तोम नुष्य त्रमिष्ट किंचा वेडा आहे. कायदेशीरपालन करणाराचे रक्षणान ना मनुष्य होती.३ पालन करणाराची त्यास नेण्याविषयी योग्य समन्त्री नबत्ती. ४ असे असून त्याजला नकळनां किंवा त्या माणसास फुसलावून अगर दुसरे युक्तीने पालन करगाराचेताव्यांतून काढून नेलें पविणजे मनुष्यज्याठिकाणाहून परवननेले नेत्या ठिकाणी किंवाया पणे पबवून नेलेले ठिकाणारखेरीज दुसरे इतर ठिकाणी राहाणे योग्य होते. २ टकवणूकवगैरे लबाडीची कृती करून किंया जबरदस्तीने त्या ठिकाणाहून दुसरे रिका गीजाई 'असें केलें. निराकरण-कोणामनुष्यास कोणी कोणत्याठिकाणी कसेरीतीने नेले? त्याठिकाणी जाण्याविषयी किंवा नेण्याविषयी उघड किंवा गर्भित रीतीने त्याची स्वतःची संमती हो ती की नाही? त्याजला नेणारास त्या ठिकाणी त्याचे संमन्नीगंजून नेण्याचा योग्यव कायदेशीर अधिकार आहे की नाही? नेण्याचे कारण कोणने असून ते योग्य आ हे की नाही? (एकादा माणूस व्याधियस्त असून समत्ती देण्यास असमर्थ आहे अ. शा माणसास व्याधीपासून मुक्त करावे ह्मणून मानाने त्याजला दुसरे ठिकाणी किं बा परदेशी नेण्याचा योग्य अधिकारनसता ही नेलेंती चोरी झाली असे समजूनये) मुलगा अगर मुलगी कोणाचे संरक्षणांतून कसे रीतीने नेली? त्यांची चये १४] १६ वर्षांचे आतील आहेत की नाहीत? तसेचजो मनुष्यनेला नो वेग किंवा चमि आहे की नाही? कोणाचे संरक्षणांत ती मनुष्ये होती?ज्याने संरक्षणांत होतीतोच त्यांना योग्य संरक्षक आहे की नाही? नणारास नेण्याचा कोणता अधिकार आहे? नेणाराने मी योग्य संरक्षक आहे असे समजून नली की काय त्यान संसणणे असेल तर तो योग्य संरक्षक आहे की नाही? व त्यास नेण्याचा अधिकार आहे की नाही? ती माणसे कोणत्या स्थीतीत असतां कसे पकारें फुसला नवगेरे कृत्यांनी नेली? पालन करणाराची योग्य संमत्ती त्याजला नेण्यारिशम सल्यामुळे त्याणे ती मनुष्य नेली की काय? अथवा साजला कळू न देतां दूसरे पकाराने नेली नेली तेव्हा त्याने अंगावर काही अजवाब होती की नाहीं अजवाबाचे लालचानें अगर खून करण्यासा, किंचा अन्यायाने कैदेत ठेवण्यासागं अथवावी असल्यास निजला संभोग किंचालम करण्यासागं व पुरुषअसल्यास त्याजलास विक्रमाविरुध्धरीतीने संभोगकरून नष्ट करण्यासारी किंवा मोरी दुखापत अग दास्यन्व करण्यासारी तां माणसे नेली की काया सरदागिनेगैरे अजवाव मि बाला किंवा नाही? अजवाब व मुले किंवा चमिए अथवा बेडा माणूस कोणाचे