मुख्य मेनू उघडा


जन पळभर म्हणतील, 'हाय हाय!' मी जातां राहील कार्य काय ?

सूर्य तळपतील, चंद्र झळकतील; तारे अपुला क्रम आचरतील, असेच वारे पुढे वाहतील, होईल कांहिं का अंतराय ?

मेघ वर्षतील, शेतें पिकतील, गर्वानें या नद्या वाहतील, कुणा काळजी कीं न उमटतील पुन्हा तटावर हेच पाय ?

सखेसोयरे डोळे पुसतील, पुन्हा आपल्या कामी लागतील, उठतील, बसतील, हसुनि खिदळतील, मी जातां त्यांचें काय जाय ?

राम-कृष्णही आले; गेले ! त्याविण जग का ओसचि पडलें ? कुणीं सदोदित सूतक धरिलें ? मग काय अटकलें मजशिवाय ?

अशा जगास्तव काय कुढावें ? मोहिं कुणाच्या कां गुंतावें ? हरिदूता कां विन्मुख व्हावें ? कां जिरवुं नये शांतींत काय ?


PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg