मुख्य मेनू उघडा

विकिस्रोत β

सप्तशती गुरूचरित्र

template error: please do not remove empty parameters (see the style guide and template documentation).

सप्तशती गुरूचरित्र याची एक खासियत आहे. प्रत्येक ओळीतील तिसरे अक्षर वाचत गेल्यास गीतेचा संपूर्ण पंधरावा अध्याय तयार होतो.

 1. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय पहिला
 2. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय दुसरा
 3. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय तिसरा
 4. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय चौथा
 5. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय पाचवा
 6. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय सहावा
 7. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय सातवा
 8. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय आठवा
 9. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय नववा
 10. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय दहावा
 11. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय अकरावा
 12. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय बारावा
 13. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय तेरावा
 14. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय चौदावा
 15. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय पंधरावा
 16. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय सोळावा
 17. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय सतरावा
 18. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय अठरावा
 19. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय एकोणीसावा
 20. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय विसावा
 21. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय एकविसावा
 22. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय बाविसावा
 23. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय तेविसावा
 24. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय चोविसावा
 25. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय पंचविसावा
 26. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय सव्विसावा
 27. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय सत्ताविसावा
 28. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय अठ्ठाविसावा
 29. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय एकोणतिसावा
 30. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय तिसावा
 31. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय एकतिसावा
 32. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय बत्तिसावा
 33. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय तेहेतिसावा
 34. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय चौतिसावा
 35. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय पस्तीसावा
 36. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय छत्तिसावा
 37. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय सदतीसावा
 38. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय अडतीसावा
 39. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय एकोणचाळीसावा
 40. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय चाळीसावा
 41. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय एक्केचाळीसावा
 42. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय बेचाळीसावा
 43. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय त्रेचाळीसावा
 44. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय चव्वेचाळीसावा
 45. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय पंचेचाळीसावा
 46. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय सेहेचाळीसावा
 47. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय सत्तेचाळीसावा
 48. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय अठ्ठेचाळीसावा
 49. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय एकोणपन्नासावा
 50. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय पन्नासावा
 51. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय एक्कावन्नावा
 52. श्रीसप्‍तशतीगुरुचरित्र - दत्तजन्म


PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg