मुख्य मेनू उघडा

सप्तशती गुरूचरित्र याची एक खासियत आहे. प्रत्येक ओळीतील तिसरे अक्षर वाचत गेल्यास गीतेचा संपूर्ण पंधरावा अध्याय तयार होतो.

 1. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय पहिला
 2. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय दुसरा
 3. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय तिसरा
 4. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय चौथा
 5. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय पाचवा
 6. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय सहावा
 7. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय सातवा
 8. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय आठवा
 9. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय नववा
 10. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय दहावा
 11. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय अकरावा
 12. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय बारावा
 13. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय तेरावा
 14. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय चौदावा
 15. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय पंधरावा
 16. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय सोळावा
 17. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय सतरावा
 18. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय अठरावा
 19. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय एकोणीसावा
 20. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय विसावा
 21. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय एकविसावा
 22. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय बाविसावा
 23. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय तेविसावा
 24. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय चोविसावा
 25. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय पंचविसावा
 26. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय सव्विसावा
 27. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय सत्ताविसावा
 28. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय अठ्ठाविसावा
 29. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय एकोणतिसावा
 30. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय तिसावा
 31. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय एकतिसावा
 32. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय बत्तिसावा
 33. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय तेहेतिसावा
 34. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय चौतिसावा
 35. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय पस्तीसावा
 36. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय छत्तिसावा
 37. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय सदतीसावा
 38. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय अडतीसावा
 39. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय एकोणचाळीसावा
 40. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय चाळीसावा
 41. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय एक्केचाळीसावा
 42. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय बेचाळीसावा
 43. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय त्रेचाळीसावा
 44. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय चव्वेचाळीसावा
 45. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय पंचेचाळीसावा
 46. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय सेहेचाळीसावा
 47. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय सत्तेचाळीसावा
 48. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय अठ्ठेचाळीसावा
 49. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय एकोणपन्नासावा
 50. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय पन्नासावा
 51. सप्तशती गुरूचरित्र/अध्याय एक्कावन्नावा
 52. श्रीसप्‍तशतीगुरुचरित्र - दत्तजन्म


PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg